Odbrana doktorske disertacije mr. Đevada Šašića

Fakultet za upravu

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA UPRAVU

- pridružena članica -

O B J A V LJ U J E

da će mr. Đevad Šašić, magistar ekonomije, dana 15. 11. 2017. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: 
„Unapređenje efektivnosti  jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini  kroz  primjenu Balanced scorecard modela“,
 
pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. Senad Softić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik;
  2. Dr. Elvir Čizmić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor/član
  3. Dr. Elmir Sadiković, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Fakultetu za upravu u Sarajevu, sa početkom u 16:00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, svakim danom od 8,00 - 16,00 sati.