Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije i ocjene korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije Nedima Šute, MA

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBJAVLJUJE

KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Biosistematska, filogenetska i rasna obilježja pasmina American akita i Samoyed podvrste Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 (Carnivora, Canidae)“,  kandidata Nedima Šute, MA, višeg asistenta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studenta III ciklusa Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE,  koju je sačinila Komisija u sastavu: 

  1. Dr. Rifat Škrijelj, doktor bioloških nauka, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast „Ekologija i zoologija“, predsjednik;
  2. Dr. Suvad Lelo, doktor bioloških nauka, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: „Evoluciona biologija“ i „Zoologija“, mentor;
  3. Dr. Enad Korjenić, doktor bioloških nauka, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: „Zoologija“ i „Nutrološke nauke“, član;
  4. Dr. Velija Katica, doktor veterinarskih nauka, redovni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji“, rezervni član

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu, ulica Zmaja od Bosne 33-35.