Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. Sanje Krehić

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU                     
FILOZOFSKI FAKULTET            
                                            
    
O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata:

Mr. Sanja Krehić

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE:Analiza jezika TV-reklame u Turskoj

KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr. Kerima Filan, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  
              
Članovi:     

  1. Dr. Sabina Bakšić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 
  2. Dr. Bernisa Puriš vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 17. 4. 2019. do 18. 5. 2019. godine.