Obavještenje o održavanju javne odbrane doktorske disertacije kandidata Une Suljić, mr. ph.

Farmaceutski fakultet

NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE 
FARMACEUTSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata UNE SULJIĆ, mr. ph. pod nazivom: „UTICAJ KONVENCIONALNE TERAPIJE I METABOLIČKE TERAPIJE NA POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA KOD PACIJENATA SA ISHEMIJSKOM BOLESTI SRCA“.

dana 18. 07. 2018. godine u 10.30 sati u Sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne br. 8, u Kampusu Univerziteta u Sarajevu.


Sarajevo, 12. 07. 2018. godine                                                    

PREDSJEDNIK NASTAVNO-NAUČNOG VIJEĆA

Prof. dr. Fahir Bečić