Obavijest o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Lejle Lasić

Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu
Odsjek za biologiju
Vijeće III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju

Univerzitet u Sarajevu
Prirodno-matematički fakultet


OBAVIJEST


U petak 08. 12. 2017. godine sa početkom u 14.00 sati u seminar sali Univerzitet u Sarajevu-Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (Zmaja od Bosne 8 Kampus) mr. Lejla Lasić, viša stručna saradnica Univerzitet u Sarajevu-Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju i studentica III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom: 


„Procjena stepena ekspresije anti- i pro-apoptotičnih gena u kulturama humanih T-limfocita i melanoma (GR-M) u odnosu na tretman ekstraktima biljaka iz porodice Lamiaceae“

pred komisijom u sastavu:   

dr. Sanin Haverić,
doktor bioloških nauka,
docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Genetika“ i
viši naučni saradnik Univerzitet u Sarajevu-Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju,
uža naučna oblast „Citogenetika, genotoksikologija i mutageneza“, predsjednik,

dr. Naris Pojskić,
doktor bioloških nauka,
vanredni profesor Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, 
uža naučna oblast: „Laboratorijske eksperimentalne tehnologije„ i
naučni savjetnik Univerzitet u Sarajevu-Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju,
uža naučna oblast „Molekularna populacijska genetika i bioinformatika“, mentor,

dr. Adisa Parić,
doktor bioloških nauka,
redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uže naučne oblasti: „Funkcionalna biologija“ i „Biologija ćelije“, član,

dr. Lada Lukić Bilela,
doktor bioloških nauka,
vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uže naučne oblasti: „Molekularna biologija“ i “Morfologija“, rezervni član.


Sarajevo, 06. decembar 2017. godine