Na uvid javnosti - Izvještaj Komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije Omera Gabele, MA

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

O B J A V LJ U J E

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Omera Gabele, MA, na temu: "Teorijsko - metodološki aspekti istraživanja genocida u Bosni i Hercegovini” stavlja na uvid javnosti.

KANDIDAT: Omer Gabela, MA
ZAPOSLEN: Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA)
NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”Teorijsko - metodološki aspekti istraživanja genocida u Bosni i Hercegovini”
KOMISIJA:

  1. Dr. Edina Bećirević, doktor nauka odbrane i sigurnosti, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;
  2. Dr. Dževad Termiz, doktor nauka socijalnog rada, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Socijani rad”, mentor;
  3. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član.

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna

Radna verzija projekta doktorske disertacije se može pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo u Službi postdiplomskog studija.

Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.

U Sarajevu, 23. 02. 2018.