Na uvid javnosti - Izvještaj Komisije i korigirane radne verzije projekta doktorskih disertacija Nedima Pervana, MA, i Adisa Muminovića, MA

Mašinski fakultet

Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaje Komisija o ocjeni prezentacija radnih verzija doktorskih disertacija i korigovane radne verzije projekta doktorskih disertacija kandidata:

1.    Nedim Pervan MA-dipl.ing.maš.

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Doprinos biomehaničkom istraživanju spoljašnje fiksacije primjenom kompozitnih materijala
KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:
Predsjednik: 
Dr. Adil Muminović, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
Članovi:
1.    Dr. Mirsad Čolić, vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
2.    Dr. Elmedin Mešić, docent Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

2.    Adis Muminović MA-dipl.ing.maš.

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Upotreba aktivnih magnetnih ležajeva za oslanjanje elastičnih rotora
KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:
Predsjednik: 
Dr. Isad Šarić, docent Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
Članovi:
3.    Dr. Sanjin Braut, redovni profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
4.    Dr. Adil Muminović, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJA O OCJENI PREZENTACIJA RADNIH VERZIJA DOKTORSKIH DISERTACIJA I KORIGOVANIH RADNIH VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKIH DISERTACIJA KANDIDATA: Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 02. 12. do  31. 12. 2017. godine.