Istraživanje i saradnja

Savjet za nauku i umjetnost

Savjet za nauku i umjetnost je stručno i savjetodavno tijelo Senata Univerziteta koje ima sljedeće nadležnosti:
•    Senatu Univerziteta predlaže strategiju razvoja i unapređenja nauke i umjetnosti na Univerzitetu u Sarajevu;
•    razmatra naučnoistraživačke projekte po javnim pozivima kojima se aplicira preko  Univerziteta u Sarajevu;
•    daje mišljenje o raspodjeli vanbudžetskih prihoda od naučne i umjetničke djelatnosti;
•    obavlja i druge poslove u oblasti naučnoistraživačkog rada i umjetnosti koje mu odredi Senat Univerziteta.

Savjet za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu konstituiran je 3. redovnoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, održanoj 28. 12. 2016. godine.

Savjet za nauku i umjetnost ima devet članova:
1.    Akademik prof. dr. Dejan Milošević, predstavnik Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka, predsjedavajući Savjeta,
2.    Akademik prof. dr. Muris Čičić, predstavnik Grupacije društvenih nauka,
3.    Akademik prof. dr. Branislava Peruničić, profesor emeritus, predstavnik Grupacije tehničkih nauka,
4.    Prof. dr. Izet Rađo, prorektor, predstavnik Grupacije humanističkih nauka
5.    Prof. dr. Ivan Čavlović, profesor emeritus, predstavnik Grupacije umjetnosti
6.    Dr. sc. Elijas Tauber, predstavnik Univerziteta u Sarajevu,
7.    Doc. dr. Semir Vranić, predstavnik Grupacije medicinskih nauka,
8.    Prof. dr. Sebija Izetbegović, predstavnik Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu,
9.    Lejla Lasić, MA student trećeg ciklusa studija, predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.