Medicinski fakultet

Ponovni konkurs za izbor u naučna i naučno-nastavna zvanja - Medicinski fakultet

Medicinski fakultet

Na osnovu člana 103. i 135. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/17), te članova 190 do 206. i  217 do 219. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br:01-986-15/18 od 26.09. 2018. godine:

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE
PONOVNI KONKURS ZA IZBOR U NAUČNA I NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA