Katolički bogoslovni fakultet

NATJEČAJ za izbor/napredovanje akademskog osoblja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu

NATJEČAJ za izbor/napredovanje akademskog osoblja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu

Na temelju članka 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članka 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, članka 38. i 92. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, Odluke Fakultetskog vijeća ur. br. 1-148-1/2018 od 5. ožujka 2018. i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-309/18 od 28. 3. 2018. Dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor/napredovanje akademskog osoblja na
Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu