Katolički bogoslovni fakultet

NATJEČAJ za izbor akademskog osoblja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Katolički bogoslovni fakultet

Na temelju članka 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članka 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, članka 38. i 92. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, Odluke Fakultetskog vijeća ur. broj: 1-148/2018 od 5. ožujka 2018. i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-309/18 od 28. 3. 2018., Dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor akademskog osoblja na
Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu