Muzička akademija

KONKURS/NATJEČAJ za izbor u akademska zvanja - Muzička akademija

Muzička akademija

Na osnovu Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 02-1-9/2-18 od 09.01.2019. godine
 i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-56/19 od 30.01.2019. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
raspisuje 
K O N K U R S / N A T J E Č A J 
za izbor u akademska zvanja