Univerzitet u Sarajevu

KONKURS za prijem studenata u studentske domove (JU “Studentski centar” Sarajevo) u akademskoj 2018./2019. godini na smještaj i ishranu

Studentski centar Sarajevo

Na osnovu člana 157. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. novine Kantona Sarajevo” broj: 42/13.- Prečišćen tekst),  člana 23. Pravila JU “Studentski centar” Sarajevo, te u duhu Protokola o saradnji u oblasti obrazovanja i nauke u Federaciji BiH od 30.05.2011. godine, kao i  Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade  Kantona Sarajevo na tekst Konkursa za prijem studenata u studentske domove (JU “Studentski centar” Sarajevo) u akademskoj 2018./19. godini na smještaj i ishranu broj: 11-05-38-22066-2/18 od 11.06.2018. godine,  JU  “Studentski centar” Sarajevo, raspisuje:

K O N K U R S
za prijem studenata u studentske domove (JU “Studentski centar” Sarajevo)
u akademskoj  2018./2019. godini na smještaj i ishranu