Medicinski fakultet

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNA I NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA NA MEDICINSKOM FAKULTETU

1

Na osnovu člana 103. i 135. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/17), članova 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine Kantona Sarajevo broj 26/16) te članova 190 do 206. i  217 do 219. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br:01-986-15/18 od 26.09. 2018. godine:

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET


RASPISUJE


KONKURS ZA IZBOR U NAUČNA I NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA


NASTAVNIK ZA NAUČNU OBLAST ILI PREDMET

1.    Oblast: Hirurgija  – nastavnik u akademsko zvanje vanredni profesor, 2 izvršioca sa dijelom radnog vremena do 50%
2.    Oblast: Hirurgija  – nastavnik u akademsko zvanje docent, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena do 50%

VIŠI NAUČNI SARADNIK ZA OBLAST ILI PREDMET

3.    Oblast: Genetika  – viši naučni saradnik, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom


Uslovi za izbor u naučnonastavna zvanja su propisani članom 96. Zakona o visokom obrazovanju i članovima 192 do 200. Statuta Univerziteta u Sarajevu dok su uslovi za izbor u naučna zvanja propisani članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti:

1.    Docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti,
2.    Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, koje se nalaze u relevantnim načunim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh, kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija
3.    Viši naučni saradnik: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju naučnog saradnika, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama, objavljena naučna knjiga i originalni naučni uspjeh, kao što je naučni projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje naučnog saradnika.

Uz prijavu kandidati su kao dokaz o ispunjavanju gore navedenih uslova obavezni priložiti dokumentaciju propisanu Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo  i Statutom Univerziteta u Sarajevu i to:


1    Popunjen Obrazac prijave na konkurs, (Obrazac prijave na konkurs kandidati mogu preuzeti na Protokolu Fakulteta ili web stranici: www.mf.unsa.ba)
2    Kraću biografiju (CV) u elektronskoj i štampanoj formi,
3    Diplome o stečenim stepenima odgovarajućih zvanja koji su uslovima konkursa predviđeni,
4    Spisak objavljenih naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi),
5    Spisak objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi), kao i same radove i knjige,
6    Za kandidate koji konkurišu za izbor u zvanje vanrednog ili redovnog profesora: Dokaz o originalnom stručnom uspjehu, kao što je projekt, patent ili originaln metod, Dokaz o uspješnom mentorstvu,
7    Za kandidate koji konkurišu za izbor u zvanje vanrednog profesora: dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju docenta
8    Za kandidate koji konkurišu za izbor u zvanje višeg naučnog saradnika: Dokaz o originalnom naučnom uspjehu, kao što je naučni projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje naučnog saradnika te dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju naučnog saradnika.
9    Ukoliko se nastavno-naučni proces iz naučne oblasti odnosno nastavnog predmeta za koji se provodi postupak izbora u akademsko zvanje realizira i u ustanovi koja prema zakonu i statutu predstavlja nastavnu bazu, kandidat koji aplicira na konkurs za izbor u akademsko zvanje mora imati zasnovan radni odnos sa ustanovom koja predstavlja nastavnu bazu, o čemu kao dokaz uz aplikaciju na konkurs prilaže potvrdu o svom radnopravnom statusu – član 151. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i član 194. stav 2. Statuta Univerziteta u Sarajevu.
10    Podatke i dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti, kao i ostale dokaze
11    Spisak dostavljene dokumentacije.

Dokumenti se prilažu u formi ovjerenih kopija, koje se po okončanju konkursa ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Javni konkurs objavljuje se u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Konkurs je objavljen 22. juna 2019. godine i ostaje otvoren do 31. avgusta 2019. godine.


Prijave dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ul. Čekaluša 90, sa naznakom ZA KONKURS – Kontakt osoba: Dejan Kunić, dipl.iur., broj telefona:033/665-949 lok:203