Fakultet islamskih nauka

Konkurs za izbor u nastavničko zvanje - Fakultet islamskih nauka

Konkurs za izbor u nastavničko zvanje - Fakultet islamskih nauka

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju, ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 33/17), člana 162. Statuta Univerziteta Sarajevo, Odluke Vijeća Fakulteta islamskih nauka Sarajevo broj: 03-03-19-  370  /18 od 14.03.2018.godine, saglasnosti Rijaseta IZ, Uprave za obrazovanje i nauku broj:05-08-2-1849/18 od 02.04.2018. godine i Senata Univerziteta Sarajevo, broj:01-306 /18 od 28.03.2018. godine, raspisuje se

K O N K U R S

za izbor u nastavničko zvanje

 

I 1. NASTAVNIK (izbor u sva zvanja) na naučnu oblast Hadis ...................... 1 izvršilac;

II Uslovi konkursa: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 33/17), člana 155., 156. i 158. Statuta Univerziteta Sarajevo.

Za navedene pozicije zainteresirani kandidati uz prijavu na konkurs dužni su dostaviti:

- CV u pismenoj i elektronskoj formi sa spiskom objavljenih knjiga, naučnih radova, projekata, patenata ili  originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbori, te spisak uspješnih mentorstava,

- Knjige i naučne radove koji su objavljeni sa dokazom o objavljivanju, te dokaze o uspješnim mentorstvima,

 - Dokaz o predhodnom izboru u zvanje, te radnom angažmanu u tom zvanju,

 - Diplome o završenom dodiplomskom i postdiplomskom studiju i diplomu doktorata,

 - Kandidati koji se prijavljuju za izbor u zvanje docenta prilažu i uvjerenja o postignutim ocjenama na dodiplomskom i postdiplomskom studiju i dokaz o nastavničkom iskustvu ako ga imaju,

 - Izvod iz matične knjige rođenih,

 - Uvjerenje o državljanstvu,

 - Uvjerenje da nije potvrđena optužnica od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca),

Ukoliko kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti uslove mentorstva za drugi, odnosno treći ciklus studija u obavezi je imati tri dodatna naučna rada objavljena u priznatim publikacijama.

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor u zvanje je obavezan u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Nakon izvršenog izbora u nastavničko zvanje zaključit će se Ugovor o radu sa punim radnim vremenom u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Dokumenti se prilažu u formi ovjerenih kopija.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokumentima se podnose na adresu: Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DEKANAT FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU

Datum objave 11.04.2018. godine, Oslobođenje