Pravni fakultet

Konkurs za izbor u akademsko zvanje - Pravni fakultet

Pravni fakultet

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, br. 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-8-80/19 od 27.02.2019. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje

K O N K U R S
za izbor u akademsko zvanje