Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Konkurs za izbor direktora Univerzitet u Sarajevu - Instituta za genetičko Inženjerstvo i biotehnologiju

ingeb
Rok

UNIVERZITET U SARAJEVU-INSTITUT ZA GENETIČKO
INŽENJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU
S A R A J E V O


Na osnovu člana 24. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/16), člana 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, broj 74-3/19, od 25. 02.2019. godine, Institut objavljuje


K O N K U R S


ZA IZBOR DIREKTORA UNIVERZITET U SARAJEVU-INSTITUTA ZA GENETIČKO INŽENJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU


Direktor Instituta se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.