Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

UNIVERZITET U SARAJEVU                         
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-598/19. od 05. 02. 2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-8-71/19 od 27. 02. 2019. godine, raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja