Fakultet političkih nauka u Sarajevu

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na određeno vrijeme

Fakultet političkih nauka

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
UNIVERZITET U SARAJEVU

Na osnovu člana 108. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnovači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 9/19), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br.11/05-30-2579-2/20 od 30.04.2020. godine, Odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos broj: 01-3- 148-1/20
od 30.01.2020. godine, dana 14.05.2020.godine raspisuje se

JAVNI KONKURS
ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA FAKULTET POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU NA ODREĐENO VRIJEME

 

Osnovni podaci o poslodavcu:
Naziv: Fakultet političkih nauka Univerzitet u Sarajevu
Sjedište: Skenderija 72, 71000 Sarajevo
Internet adresa poslodavca:www.fpn.unsa.ba
Naziv radnog mjesta: Istraživač - Asistent (Horizon 2020 projekti CONNEKT i PAVE)