Studij

Kako aplicirati II ciklus

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2017/2018. godini koji se organizira na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu: organizacione jedinice).

Prijave na Konkurs za upis podnose se organizacionim jedinicama od 4. septembra do 15. septembra 2017. godine.

Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom konkursu podrazumijeva uključivanje oba roda.

Eventualno bliže uvjete za upis kandidata mogu, obavezno u formi prijemnog ispita, utvrđivati isključivo organizacione jedinice (fakulteti i akademije) u sastavu Univerziteta u Sarajevu.

Ukoliko je za prijem studenata predviđeno polaganje prijemnog ispita, svaka organizaciona jedinica će utvrditi datum i raspored polaganja prijemnog ispita, kao i sadržaj i način polaganja prijemnog ispita, što će objaviti na svojim web stranicama/oglasnim pločama.

Prijemni ispiti  i upis primljenih kandidata će se završiti do početka studijske 2017/2018. godine, s tim da organizacione jedinice, koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/09, 31/12, 36/12, 4/15 i 15/15).

Djeca šehida i palih boraca i djeca bez oba roditelja koji prvi put upisuju prvu ili odgovarajuću godinu studija po starom ili bolonjskom sistemu studiranja oslobođeni su obaveze plaćanja upisnine u iznosu od 130,00 KM (stotinu trideset konvertibilnih maraka).

OPĆE ODREDBE

U prvu godinu studija u studijskoj 2017/2018. godini kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata.

Pravo učešća na Konkursu pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 (E)CTS studijskih bodova, kao i kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Kandidat koji je ispunio uvjet iz stava (1) ovog člana ima pravo upisa i na programe iz drugih oblasti koje se razlikuju od oblasti studijskog programa prvog ciklusa studija koji je završio, pod uvjetima koje na prijedlog organizacionih jedinica koje realiziraju studijski program utvrdi Senat Univerziteta.

Izuzetno, kandidati koji su studij završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije diplome o završenom studiju u inozemstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije o završenom studiju u inozemstvu, a najkasnije do početka studijske 2017/2018. godine.

Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije za upis nemaju nostrificirano svjedočanstvo, organizaciona jedinica je dužna zaprimiti ostalu dokumentaciju i uključiti kandidata u postupak za upis prema odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15), u kojem se navodi da se kandidat koji ispunjava uvjete Konkursa, a nalazi se na rang-listi kandidata koji su položili prijemni ispit u okviru odobrene kvote studenata za upis na tu organizacionu jedinicu, može upisati u prvu studijsku godinu prvog ciklusa studija nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva, a najkasnije do početka studijske godine.

U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uvjetno upisati u prvu studijsku godinu prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva, uz prezentiranje potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije po njegovom zahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje vijeće organizacione jedinice.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu, koja je sastavni dio ovog konkursa i vrednovanja rezultata prijemnih ispita ukoliko su predviđeni.

Prijemni ispit vršit će se testom ili drugom pisanom formom u ovjerenom duplikatu, od čega jedna kopija ostaje organizacionoj jedinici, a druga kandidatu.

Organizacione jedinice Univerziteta će na svojim web stranicama/oglasnim pločama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijavu na Konkurs.

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati sljedeće dokumente:
-    zahtjev za upis u kojem je naznačen odsjek na koji konkuriše,
-    originalna diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu),
-    izvod iz matične knjige rođenih,
-    uvjerenje o državljanstvu i
-    druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.
    
Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, organizacione jedinice Univerziteta mogu do početka studijske 2017/2018. godine objaviti i realizirati naknadni konkurs. Pravo prijave na naknadni konkurs i polaganje naknadnog prijemnog ispita (ukoliko se isti organizira) imaju svi kandidati koji konkurišu prvi put za upis, kao i kandidati koji su konkurisali u prvom roku, a nisu položili prijemni ispit ili su zbog ograničenog broja kandidata odbijeni.

Univerzitet i organizacione jedinice obavezni su da prije upisa studenata u studijsku godinu na javan i transparentan način objavom na svojoj web stranici/oglasnoj ploči upoznaju sve studente sa pravilima studiranja, nastavnim planom i programom, te akademskom titulom i stručnim zvanjem koje se stiče nakon završetka studija.

Kandidatima koji nisu primljeni organizacione jedinice omogućit će preuzimanje dokumentacije u roku od 7 dana od dana objavljivanja konačne rang-liste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ODLUKA
O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA  UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI


Član 1.
Ovom odlukom utvrđuju se zajednički kriteriji i mjerila za bodovanje i upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija na organizacione jedinice (fakultete i akademije) Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini.

Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom konkursu podrazumijeva uključivanje oba roda.

Član 2.
Kandidat je za upis obavezan podnijeti prijavu i priložiti dokumente predviđene Konkursom.

Utvrđivanje jedinstvene rang-liste svih prijavljenih kandidata vršit će se na osnovu prosječne ocjene koju su kandidati ostvarili u toku prvog ciklusa studija odnosno nakon završetka studija po predbolonjskim nastavnim planovima i programima, s tim da visina prosječe ocjene ne može biti eliminatorna za prijavu na konkurs i vrednovanja rezultata prijemnog ispita ukoliko je isti predviđen.

Upis kandidata vršit će se u skladu sa odobrenim planom upisa i utvrđenom rang-listom.

Član 3.

Postupak provođenja ove odluke vrši komisija koju imenuje vijeće organizacione jedinice.

Na organizacionim jedinicama na kojima je predviđeno eventualno polaganje prijemnog ispita komisija je dužna da osigura tajnost ispitnog materijala i druge relevantne dokumentacije.

Preliminarnu rang-listu svih primljenih i prijavljenih kandidata organizacione jedinice će objaviti na oglasnoj ploči nakon što je verificira vijeće organizacione jedinice, najkasnije dva dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za organizacione jedinice na kojima se prijemni ispit ne polaže – najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.

Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pisani prigovor vijeću organizacione jedinice u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Ukoliko kandidat ima prigovor na rezultate postignute na prijemnom ispitu, prigovor dokazuje ovjerenim duplikatom testa sa prijemnog ispita.

Vijeće organizacione jedinice dužno je u roku od 3 (tri) dana odlučiti o prigovoru kandidata i o tome ga obavijestiti pisanim putem.

Odluka vijeća je konačna.

Konačni spisak upisanih studenata u svim statusima, nakon što ga usvoji vijeće organizacione jedinice, organizaciona jedinica je obavezna objaviti na oglasnoj ploči najkasnije dva dana nakon isteka roka za donošenje odluke po izjavljenom prigovoru i dostaviti Ministarstvu prije početka akademske godine.

Član 4.
Kandidati koji, u skladu sa Konkursom, budu primljeni na Univerzitet, za upis u prvu godinu studija, pored već predatih dokumenata, podnose:
-    upisni, semestralni list i ŠV-obrazac,
-    upisnicu – indeks i
-    podatke o zdravstvenom stanju – ljekarsko uvjerenje (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu).

Kada se na jedinstvenoj listi kandidata, koji su na osnovu kriterija za upis studenata utvrđenih Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 11-01-14-19957-1 od 24. juna 2009. godine, u predviđenoj kvoti upisa nađe određeni broj kandidata iz država nastalih nakon raspada SFRJ, lista primljenih kandidata se proširuje za taj broj kandidatima državljanima BiH najviše do 4% studenata u statusu za koji konkurišu (redovni, redovni samofinansirajući i vanredni).

Kada izračunati procent broja studenta u odnosu na maksimalno utvrđenu kvotu kandidata iz država nastalih nakon raspada SFRJ nije cijeli broj, u tom slučaju vrši se zaokruživanje procentualne vrijednosti u korist kandidata na sljedeći cijeli broj.

Ukoliko se na listi kandidata u kvoti do 4% nalazi više kandidata iz država nastalih nakon raspada SFRJ koji ostvare isti broj bodova, primaju se svi kandidati u statusu za koji konkurišu, a lista se proširuje za taj broj kandidatima državljanima BiH.

Pod jednakim uvjetima iz ovih kriterija prednost imaju:
•    djeca boraca – branitelja BiH,
•    djeca ratnih vojnih invalida,
•    djeca šehida i poginulih i nestalih boraca – branitelja i umrlih  ratnih vojnih invalida,
•    djeca organizatora otpora,
•    djeca veterana – prvoboraca i
•    djeca nosilaca najviših ratnih priznanja
(Čl. 1, 2, 5. i 24. Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH, prečišćeni tekst, „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12).

Član 5.
Invalidi sa utvrđenim sto procentnim invaliditetom imaju pravo upisati se jedanput na određeni studijski program na Univerzitetu kao studenti budžetski finansiranih mjesta pod uvjetima:
a)    da su položili prijemni ispit ukoliko je isti predviđen,
b)    da su sposobni obavljati praktične zadatke u nastavi,
c)    da su stekli pravo upisa na odgovarajući ciklus studija visokoškolske ustanove kao javne ustanove i
d)    da su dostavili dokaz nadležne institucije o statusu invalida i procentu invaliditeta.

Član 6.
Detaljnije informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za upis, kao i druge relevantne informacije bit će objavljene na web stranicama/oglasnim pločama organizacionih jedinica.