Propis

Statut Univerziteta u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je, uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, na 10. sjednici održanoj 22. 5. 2013. godine donio Statut Univerziteta u Sarajevu.
 
U skladu sa propisima koji reguliraju djelatnost visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo i drugim propisima koji uređuju o blast visokog obrazovanja, ovim Statutom bliže se uređuje: organizacija, način rada, upravljanje, rukovođenje, te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu.