Obavijest o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Merise Ćenanović

Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu
Odsjek za biologiju
Vijeće III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju

Univerzitet u Sarajevu
Prirodno-matematički fakultet


OBAVIJEST

U utorak 26. 12. 2017. godine sa početkom u 13.00 sati u sali 917 (IX sprat) na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu mr. Merisa Ćenanović, studentica III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom: 


„Diverzitet ACTN3 i ACE gena u bosanskohercegovačkoj populaciji“

pred komisijom u sastavu:   

Dr. Rifat Hadžiselimović,
doktor bioloških nauka,
professor emeritus Univerziteta u Sarajevu, predsjednik,

dr. Damir Marjanović,
doktor bioloških nauka,
redovni profesor Burch univerziteta, 
uža naučna oblast: „Genetika“, mentor,

dr. Naris Pojskić,
doktor bioloških nauka,
vanredni profesor Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, 
uža naučna oblast: „Laboratorijske eksperimentalne tehnologije„ i
naučni savjetnik Univerzitet u Sarajevu-Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju,
uža naučna oblast „Molekularna populacijska genetika i bioinformatika“, član,

dr. Adaleta Durmić-Pašić,
doktor bioloških nauka,
vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i naučna savjetnica Univerzitet u Sarajevu-Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, uža naučna oblast: „Molekularna biologija“, rezervni član.


Sarajevo, 19. decembar 2017. godine