Istraživanje i saradnja

Erasmus Plus

Erasmus+_logo

ŠTA JE ERASMUS+?

Erasmus+ je program Evropske Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade, i sport za period 2014–2020. Programom Erasmus+ pružat će se podrška transnacionalnim partnerstvima među ustanovama i organizacijama u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih kako bi se potaknula saradnja i povezala područja obrazovanja i rada te tako pokušale smanjiti razlike u vještinama s kojima se suočavamo u Evropi. Program će trajati sedam godina, a za njega je predviđen budžet u iznosu od 14,7 milijardi EURA – to je 40 % više od trenutačne potrošnje, iz čega se jasno vidi predanost Evropske Unije ulaganjima u ta područja.

Oficijelna web stranica ovog programa je: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_en.htm.

KO MOŽE DA UČESTVUJE U ERASMUS+ PROGRAMU?

Pojedinci – studenti, stažisti, pripravnici, učenici, odrasli, mladi, volonteri, nastavnici, treneri, omladinski radnici, profesionalci organizacija aktivnih u polju obrazovanja, obuka i mladih čine glavnu ciljnu grupu programa. Treba imati u vidu ipak da se pojedinci ne mogu direktno prijaviti za dodjelu finansijske podrške, već se moraju obratiti svojoj ustanovi (npr. univerzitetu), organizaciji ili preduzeću, koje mogu podnijeti prijavu.

Institucije koje imaju pravo da učestvuju u projektima Erasmus+ prvenstveno moraju da pripadaju tzv. programskim zemljama (28 zemalja članica Evropske unije, BJR Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska), dok su pojedini dijelovi programa, naročito oni koji se odnose na visoko obrazovanje, otvoreni i za učesnike iz tzv.partnerskih zemalja (partnerske zemlje mogu biti one koje se nalaze u susjedstvu Evropske unije, ali i sve druge zemlje sveta. U ovu kategoriju spada i Bosna i Hercegovina).

Više o kvalificiranosti zemalja za učešće možete naći na linku:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-eligible-countries_en.pdf

ERASMUS+ U BOSNI I HERCEGOVINI

Nakon zvanično iskazanog interesa za djelomično učešće u Programu, Bosna i Hercegovina kao zemlja partner može učestvovati u određenim aktivnostima Programa kojima se upravlja na centralizovan način od strane Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA). Djelomično učešće službeno je potvrđeno u junu 2014. godine kada je potpisan Sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske Unije o učešću i plaćanju ulazne karte. U ovoj fazi, BiH je omogućeno, učešće u projektima (mobilnost u svrhu učenja, projekti saradnje, izgradnja kapaciteta, podrška reformi politika, aktivnosti za mlade i Jean Monnet inicijativa), evropskim obrazovnim mrežama (Eurydice, Euroguidance, Europass), EQF (Evropski kvalifikacijski okvir) kao i učešće u IT platformama (eTwinning i EPALE). 

Akcije dostupne BiH u Erasmus+ programu:

Ključna aktivnost 1:
– međunarodna kreditna mobilnost
– zajednički magistarski programi
– mobilnost za mlade
– velike mreže evropskih volonterskih servisa

Ključna aktivnost 2:
– izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju
– savezi znanja
– savezi sektorskih vještina
– strateška partnerstva

Ključna aktivnost 3:
– podrška reformi politika

Aktivnosti Jean Monnet

Sport
– partnerstva saradnje

ERASMUS+ I UNIVERZITET U SARAJEVU

Univerzitet u Sarajevu nalazi se u skupini visokoobrazovnih institucija zemalja obilježenih kao partnerske zemlje koje su u procesu približavanja Evropskoj uniji: skupina zemalja Zapadnog Balkana: (Partner countries neighbouring the EU: Western Balkans) (zajedno sa Albanijom, Kosovom*, Crnom Gorom i Srbijom).

Za sva pitanja u vezi sa aplikacijom na otvorene pozive u okviru Erasmus+ programa (sve ključne aktivnosti, uključujući i IIA i mandatna pisma za CBHE) obraćate se na emailove: jasna.bosnjovic@unsa.ba, adnan.rahimic@unsa.ba, erasmus@unsa.ba ili telefon: +387 33 565 116.

U ovoj fazi, status Univerziteta u Sarajevu je određen u sljedećim najčešćim projektima kao:

 1. Međunarodna kreditna mobilnost (International Credit Mobility) - partner
 2. Zajednički magistarski programi (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) - partner
 3. Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju (Capacity Building) - aplikant i/ili partner
 4. Jean Monnet - aplikant i/ili partner
 5. Sport - partner

UČEŠĆE UNIVERZITETA U SARAJEVU

Univerzitet u Sarajevu je ostvario aktivno učešće u ponuđenim ključnim aktivnostima od početka implementacije Erasmus+ programa. 

Međunarodna kreditna mobilnost (International credit mobility)

Kreditna mobilnost je jedna od ključnih aktivnosti programa Erasmus+ i podrazumijeva određeni period studiranja ili treninga u inostranstvu (u skladu sa tekućim studijskim programom na domaćem univerzitetu), a s ciljem stjecanja potrebnih kredita (ECTS). Nakon završetka mobilnosti studenti se vraćaju na svoj matični univerzitet te nastavljaju svoje studije. Akademskom i administrativnom osoblju je također data prilika da kroz ovu ključnu aktivnost posjeti partnerske univerzitete i obogate svoje iskustvo kroz razmjenu znanja, predavanja, obuku ili treningom. Lista partnerskih univerziteta iz "programskih zemalja" sa kojima je Univerzitet u Sarajevu potpisao međuinstitucijski sporazum je data ovdje.

Erasmus Mundus zajednički master studij

Zajednički magistarski programi su studijski programi od 60, 90 ili 120 ECTS koje izvodi međunarodni konzorcijum univerziteta uz eventualno učešće drugih akademskih ili neakademskih partnera koji poseduju odgovarajući nivo stručnosti na polju koje pokriva zajednički program.

U okviru poziva za 2017. godinu odobren je jedan EMJMD projekat pod nazivom „Central and East European, Russian and Eurasian Studies“ koji implementira Univerzitet u Glasgowu (Velika Britanija), a koji uključuje Univerzitet u Sarajevu (Fakultet političkih nauka) u svojstvu pridruženog partnera.

Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju (Capacity building)

Projekti ovog tipa su kao nekadašnji Tempus projekti i zadržavaju podjelu na zajedničke i strukturne (joint and structural projects), zavisno od toga koliko se široko postavljaju njihovi ciljevi. Pokrivaju, opet slično Tempusu, mogućnosti unaprijeđenja studijskih programa, modernizaciju upravljanja institucijama visokog obrazovanja i saradnje visokog obrazovanja sa društvom. Projekti imaju dodatni dio namenjen za organizovanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, na osnovu međuuniverezitetskog sporazuma.

Univerzitet u Sarajevu je učesnik u sljedećim odobrenim projektima ove ključne aktivnosti:

 1. Western Balkans Urban Agriculture Initiative
  Koordinator: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
  (Godina 2017)
 2. Next Destination Balkans: Agritourism Landscapes Development
  Koordinator: Visoka Poljoprivrednoprehrambena škola strukovnih studija Prokuplje, Srbija
  Partner sa Univerziteta u Sarajevu: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
  (Godina 2017)
 3. Boosting the Telecommunications Engineer Profile to meet Modern Society and Industry Needs
  Koordinator: Univerzitet u Klagenfurtu, Austrija
  Partner sa Univerziteta u Sarajevu: Elektrotehnički fakultet
  (Godina 2017)
 4. Ready for BUSiness – Integrating and validating practical entrepreneurship skills in engineering and ICT
  Koordinator: Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  (Godina 2016)
 5. Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries
  Koordinator: Univerzitet u Nišu, Srbija
  Partner sa Univerziteta u Sarajevu: Građevinski fakultet
  (Godina 2016)
 6. Western Balkans Academic Education Evolution and Professional's Sustainable training for Spatial Data infrastructures
  Koordinator: Sveučilište u Zagrebu
  Partner sa Univerziteta u Sarajevu: Građevinski fakultet & Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
  (Godina 2016)
 7. Curriculum Development Joint European Political Science MA (euroPS)
  Koordinator: Univerzitet u Salzburgu, Austrija
  Partner sa Univerziteta u Sarajevu: Fakultet političkih nauka
  (Godina 2015)
 8. Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region (Re@WBC)
  Koordinator: Univerzitet u Nišu, Srbija
  Partner sa Univerziteta u Sarajevu: Rektorat
  (Godina 2015)
 9. School- to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Montenegro and Bosnia & Herzegovina (Trans2Work)
  Koordinator: Univerzitet u Makedoniji, Grčka
  Partner sa Univerziteta u Sarajevu: Rektorat
  (Godina 2015)
 10. Strenghtening of Internationalisation in BiH higher education (STINT)
  Koordinator: Katolički univerzitet u Leuvenu, Belgija
  Partner sa Univerziteta u Sarajevu: Rektorat
  (Godina 2015)
 11. Modernising geodesy education in Western Balkan with focus on competences and learning outcomes (GEOWEB)
  Koordinator: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Švedska
  Partner sa Univerziteta u Sarajevu: Građevinski fakultet
  (Godina 2015)
 12. Library Network Support Services: libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services
  Koordinator: Tehnološki institut u Limericku, Irska
  Partner sa Univerziteta u Sarajevu: Rektorat
  (Godina 2015)

Strateška partnerstva (Strategic partnership)

Strateška partnerstva na svim nivoima obrazovanja, obuke i mladih omogućavaju saradnju organizacijama aktivnima u području obrazovanja, obuke, rada s mladima, ali i firmama, javnim tijelima, te organizacijama iz civilnog sektora kako bi razvile inovativna, primjenjiva rješenja koja doprinose podizanju kvalitete učenja, predavanja, rada s mladima i modernizaciji institucija.

Univerzitet u Sarajevu je partner u sljedećim odobrenim projektima ove ključne aktivnosti:

 1. Kako voditi sportski klub do uspješne budućnosti (SPORTGO)
  Koordinator: Univerzitet primjenjenih nauka u Grazu, Austrija
  Partner sa Univerziteta u Sarajevu: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
  (Godina 2015)

Podrška reformi politika (Support for policy reform)

Mogućnosti u okviru ove ključne aktivnosti osmišljene su kao podrška općem političkom programu Unije, podrška okviru saradnje u području obrazovanja i osposobljavanja za 2020. te podrška Strategiji za mlade.

Trenutno nema odobrenih projekata iz ove oblasti.

Jean Monnet

U programu Jean Monnet šest je aktivnosti namijenjeno promicanju izvrsnosti u podučavanju i istraživanju u području studija o EU-u u cijelome svijetu. Te su aktivnosti osmišljene i za poticanje dijaloga o politikama EU-a između akademske zajednice i tvoraca politika. Poseban je naglasak i na evropskim integracijama i ulozi EU-a u globaliziranom svijetu te promicanju aktivnog građanstva i dijaloga među ljudima i kulturama. Mogučnosti u okviru ove aktivnostu su: moduli, katedra, centri izvrsnosti, podrška institucijama, mreže, projekti.

Trenutno nema odobrenih projekata iz ove oblasti.

Sport

Aktivnostima u području sporta treba promicati učestvovanje u sportu, fizičkim aktivnostima i volonterskom djelovanju. Te aktivnosti imaju za cilj štititi integritet sporta, promicati dvojne karijere sportaša, unaprijeđivati dobro upravljanje u sportu, poticati toleranciju i socijalnu uključenost.

Univerzitet u Sarajevu je partner u sljedećim odobrenim projektima ove ključne aktivnosti:

 1. Edukacija sportaša u poduzetništvu – Novi pristup dvojnoj karijeri (AtLETyC)
  Koordinator: FH Joaneum, Graz, Austrija
  Partner sa Univerziteta u Sarajevu: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
  (Godina 2015)
 2. MATCH prilike za socijalnu inkluziju (MATCH)
  Koordinator: CESIE, Italija
  Partner sa Univerziteta u Sarajevu: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
  (Godina 2016)