Promocija knjige „Savremena javna uprava“ autorice doc. dr. Merime Tanović

Fakultet za upravu
Datum događaja
18
Apr
Mjesto događaja
Fakultet za upravu, Igmanska 41 A, Vogošća

Promocija knjige „Savremena javna uprava“ autorice doc. dr. Merime Tanović održat će se u četvrtak 18. aprila 2019. godine s početkom u 17 sati na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu.

Knjigu će u svojstvu promotora prezentirati:

  • recenzenti prof. dr. Zenaid Đelmo i doc. dr. Selma Džihanović-Gratz
  • te Refik Begić, v. d. direktora ADS FBiH, i Neven Akšamija, direktor ADS BIH

Knjiga „Savremena javna uprava“ autorice doc. dr. sc. Merime Tanović predstavlja prijatno osvježenje u prilično sumornoj društvenoj stvarnosti ne samo za akademsku zajednicu nego i za širu čitalačku publiku. Velika upotrebna vrijednost daje ovom stvaralačkom djelu karakter „savremenih specijaliziranih rukopisa za svakodnevnu upotrebu“ kako u nauci tako i u teorijskom educiranju i stručnoj praksi. U knjizi je naglašena tendencija da se savremeni pravni pojmovi i mehanizmi djelovanja javne uprave prikažu kroz sliku pravnih instituta i standarda u evropskom administrativnom prostoru, što je učinjeno kroz prizmu socijalne primjene prava sa progresivnim ciljem.

Biografija autorice
Doc. dr. Merima Tanović rođena je u Trebinju 1. 9. 1983. god. Osnovno obrazovanje je započela u Gacku, početkom rata nastavila u Mostaru, gdje je 2002. god. završila i Opću gimnaziju u Mostaru. Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru upisala je 2002. god., te 2006. stekla zvanje diplomiranog pravnika. 

Na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ diplomirala je kao student generacije 2006. godine.
Tokom dodiplomskog studija je dobila niz nagrada i priznanja i to:

  • Zlatnu medalju Univerziteta „Džemal Bijedić” (Rektorova nagrada)
  • Zlatnu plaketu Univerziteta „Džemal Bijedić” (Rektorova nagrada)
  • diplome za svaku akademsku godinu za izvanredni uspjeh ostvaren u toku studija (Dekanova i Rektorova nagrada)

Još tokom studija na studentskoj praksi u Općinskom sudu u Mostaru dobija prvi radni angažman od USAID-a (project USAID FILE- CMS-  automated case management system for the courts of BIH / automatsko uređenje sistema sudskih predmeta za sudove u BiH), a kao asistent na unosu podataka za Općinski sud u Mostaru i CMS-asistent za obuku osoblja u sudu u trajanju od januara do oktobra 2006. god. za projekt ukupne reforme bh. pravosuđa.

Godine 2004. dobija stipendiju Fondacije Konrad Adenauer, kao jedan od 15 najboljih studenata u BiH akademske 2003/2004. i time priliku za učešće u velikom broju seminara organiziranih u BiH i inozemstvu.

Nakon završetka studija, a po raspisanom konkursu januara 2007. god., zapošljava se i bira u zvanje asistenta na Fakultetu za javnu upravu u Sarajevu za nastavni predmet Ustavno pravo kod prof. dr. Kasima Trnke.

Godine 2008. učestvuje u projektu izrade studije prof. dr. Kasima Trnke i Fondacije Konrad Adenauer o temi „Proces odlučivanja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine”, te je kandidatkinja jedan od autora ove studije koju je Fondacija izdala 2009. god.

2007. god. izabrana je u zvanje asistenta na Fakulteta za javnu upravu u Sarajevu za predmete Ustavno pravo, Upravno pravo, Upravni postupak i upravni spor, te je nakon stjecanja zvanja magistra pravnih nauka ispunila zakonske uvjete za izbor u zvanje višeg asistenta. Kandidatkinja deset godina obavlja poslove asistenta i višeg asistenta za državnopravnu oblast na Fakultetu za upravu – pridruženoj članici Univerziteta u Sarajevu.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2007. upisuje magistarski studij na Katedri za državno i međunarodno javno pravo, te je 2012. god. odbranom magistarskog rada o temi „Organizacija državne vlasti u federacijama s posebnim osvrtom na ustavnosudsku zaštitu federalizma“ ispunila uvjete za stjecanje zvanja magistra pravnih nauka. 26. 7. 2017. godine na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Organizacijski i funkcionalni aspekti unapređenja javne uprave s osvrtom na reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini“, a u oktobru 2017. stekla zvanje docenta za upravnopravnu naučnu oblast na Univerzitetu u Sarajevu.

2016 god. Vlada Federacije BiH je bira za člana Nadzornog odbora Unis Toolsa d. o. o. Sarajevo.

2017. kandidatkinja postaje trener Agencije za državnu službu FBiH, a 2018. i Agencije za državnu službu BiH. Od 2017. ekspertica je za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika u FBiH.

Tokom desetogodišnjeg rada i studija prošla je značajan broj stručnih savjetovanja, seminara, konferencija, pravnih klinika i dr. oblika praktičnih i stručnih naobrazbi, te održala veliki broj obuka za državne službenike.

Kandidatkinja je autorica knjige „Organizacija državne vlasti u federacijama s osvrtom na ustavnosudsku zaštitu federalizma“ (2016), knjige „Savremena javna uprava“ (2018), koautorica studije „Proces odlučivanja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine“ (2009), te je u referentnim časopisima objavila 12 radova.